Ανακοίνωση για το παραδοτέο 5.1 Assessment for basic demographic, health and public health profile

Το ERFC εκπόνησε έρευνα για την αξιολόγηση του βασικού δημογραφικού προφίλ, του προφίλ υγείας και της δημόσιας υγείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και των πολιτών της (κατανομή ηλικίας, γεννήσεις, θάνατοι, ζωτικός δείκτης, προσδόκιμο ζωής), τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και τη γενική εικόνα της πόλης σχετικά με την υποδομή των συγκοινωνιακών συνδέσεων, τις οικονομικές δραστηριότητες, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και το τοπικό κλίμα. Επίσης, αναλύθηκαν δεδομένα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης σχετικά με τα εισοδήματα των ασθενών, τον τύπο της νόσου των ασθενών, τις αιτίες θανάτου και άλλα σχετικά δεδομένα.

Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://trapproject743144081.files.wordpress.com/2020/06/d.5.1_v.0.2_erfc.pdf