21 Μαΐου 2019: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)

Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ

50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

με τίτλο:

«Ειδικός Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίησης των Πακέτων

Εργασίας 3 και 4 (WP3, WP4) του έργου TRAP του προγράμματος INTERREG – IPA

CBC PROGRAMME CCI 2014 TC 16 I5CB 009»

Προϋπολογισμός: 56.000,00 €, πλέον του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC PROGRAMME CCI

2014 TC 16 I5CB 009 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: 9ΟΕΝΟΡΜΙ-ΔΓΘ

19PROC004983876 2019-05-21

Συγκεκριμένα τα Παραδοτέα αφορούν τα εξής:

Π1 (Del. 3.1.2) – Development of regional emission inventory): Δημιουργία και καταγραφή των εκπομπών αέριων ρύπων στην περιοχή της Π.Ε Φλώρινας και της Π.Ε Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον εταίρο 3 του έργου (PB3 – Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Π2 (Del. 3.1.3 – Contribution assessment of emissions): Εκτίμηση -υπολογισμός των ποσοστών συνεισφοράς των εκπομπών στην συνολική ατμοσφαιρική ποιότητα στην περιοχή της Π.Ε Φλώρινας.

Π3 (Del. 3.1.4 – Development of air quality plan): Δημιουργία σχεδίου δράσης για την ποιότητα του αέρα.

Π4 (Del. 4.1.1 – Specifications of monitoring equipment): Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού παρακολούθησης που θα αποκτηθεί στα πλαίσια της πιλοτικής δράσης (εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης της αέριάς ρύπανσης) στην Π.Ε Φλώρινας με βάσει τις απαιτήσεις της Ε.Ε για την παρακολούθηση του αέρα.

Π5 (Del. 4.1.2 – Tender Procedures): Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του φορέα.

Π6 (Del. 4.1.4 – Measurements): Καταγραφή των μετρήσεων που θα πραγματοποιούνται από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και δημιουργία ημερολογίου καταγραφής. Επιπλέον, οργάνωση και διενέργεια περεταίρω δειγματοληψιών και αναλύσεων σε εδαφικά και αέρια δείγματα (30 εδαφικά και 20 αέρια) για διερεύνηση ύπαρξης διοξινών και φουρανίων.

Π7 (Del. 4.1.5 – Monitoring data validation and analysis): Επαλήθευση των μετρήσεων και των αναλύσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.4 και τελική αξιολόγηση τους με την συγγραφή της τελικής έκθεσης αναφοράς των αποτελεσμάτων

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC PROGRAMME CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή)